#OstanimoOdgovorni

Oglas o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2022./2023. pedagošku godinu

29.04.2022.

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
Sv. Mihovila 54A
21240 Trilj
KLASA: 601-08/22-01/25
Ur.broj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 28. travnja 2022.

Na temelju čl. 1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja i Odluke Upravnoga vijeća od 28. travnja 2022. Dječji vrtić Trilj objavljuje

OGLAS
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2022./2023. pedagošku godinu

I. Upisi se provode za cjelodnevne progame jaslica i vrtića te za poludnevne programe vrtića

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2022. navršilo 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2022.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece se zaprimaju od 2. svibnja do 13. svibnja svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.

 1. Poštom na adresu: Dječji vrtić Trilj, Sv. Mihovila 54A, 21240 Trilj (zahtjevi pristigli poštom će identifikacijski broj dobiti na e-mail adresu navedenu u zahtjevu)
 2. Osobnim dolaskom na adresu: Dječji vrtić Trilj, Sv. Mihovila 54A, 21240 Trilj

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Zahtjev za upis djeteta za 2022./2023. pedagošku godinu
 2. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )
 3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 4. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 5. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)

 1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 2. za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 3. za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
 4. za obitelj s troje ili više djece: rodni listovi ostale djece
 5. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
 6. za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
 7. za dijete iz udomiteljske obitelji: presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 8. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 9. za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta
 10. druge dokumente (nadopisati)

III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnoj ploči i web stranici vrtića tijekom lipnja 2022. g.

Za djecu koja pohađaju Vrtić, potrebno je preuzeti Zahtjev za obnovu upisa kod odgojitelja ili na web stranici vrtića, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.

IV. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u uredu za računovodstvo vrtića.

Napomene:

 • Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
 • Prijave koje ne ispunjavaju uvjete dobi djeteta, ne ispunjavaju formalne uvjete.
 • Roditelji svojim potpisom na Prijavi za upis, potvrđuju istinitost danih podataka.
 • Svi potrebni dokazi u dokumentaciji za upis mogu se dostaviti u preslici.
 • Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.
 • Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.
 • Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini iznosa kojeg utvrđuje osnivač Odlukom o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića u vlasništvu grada Trilj.

Ravnateljica
Ankica Lukić

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.