#OstanimoOdgovorni

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Trilja

24.09.2018.

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članaka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Trilja, na 25. sjednici održanoj 23.12.2020. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja.

Stupanjem ove Odluke na snagu prestaju važiti svi kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 1/05, 7/08, 2/13 i 06/18).

Plan je izrađen od strane stručnog izrađivača ARHEO d.o.o. za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Tekstualni dio

Odredbe za provodjenje Odluka o donosenju PPU-a

Pročišćeni tekst PPU-a

1. Korištenje i namjena M 1:25000

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi M 1:25000

2.1. Promet

2.2. Pošta i elektroničke komunikacije

2.3. Energetski sustavi

2.4. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora M 1:25000

3.1. Uvjeti korištenja

3.2. Područje posebnih ograničenja u korištenju

3.3. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4. Građevinska područja naselja M 1:5000

4.1. GP Vojnić, Košute, Trilj, Gardun

4.2. GP Vojnić, Gardun

4.3. GP Vojnić

4.4. GP Trilj, Vedrine, Jabuka

4.5. GP Čaporice, Strmendolac

4.6. GP Jabuka, Grab, Vrabač

4.7. GP Podi

4.8. GP Velić

4.9. GP Krivodol

4.10. GP Ljut, Voštane

4.11. GP Voštane, Rože

4.12. GP Bisko

4.13. GP Ugljane, Nova Sela

4.14. GP Ugljane, Nova Sela

4.15. GP Čačvina

4.16. GP Vrpolje

4.17. GP Budimiri, Vinine

4.18. GP Budimiri

4.19. GP Strizirep

4.20. GP Strizirep

4.21. GP Tijarica

4.22. GP Tijarica

4.23. GP Kamensko

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.